Luật mới về vận tải hàng hóa đa phương thức

 

Hàng hóa vận chuyển quốc tế kiểm tra đa phương thức miễn trừ thực tế hải quan, ngoại trừ một số trường hợp nếu có dấu hiệu đáng ngờ của buôn bán ma túy, vũ khí và hàng hóa bị cấm khác.

Miễn kiểm tra hải quan đối với hàng hóa thực tế với vận tải đa phương thức Quốc tế là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định về vận tải đa phương thức mới được ban hành.

Nghị định 87/2009 / ND-CP về vận tải đa phương thức mới được chính phủ ban hành thay thế Nghị định 125/2003 / ND-CP về vận tải đa phương thức Quốc tế sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2009. Vận chuyển đa phương thức trực tuyến là vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận chuyển đa phương thức.

Theo nghị định mới, chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức.

Việc cấp giấy phép kinh doanh cho vận tải đa phương thức quốc tế (có giá trị trong 5 năm kể từ ngày cấp) theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Bộ Giao thông vận tải cấp phép kinh doanh. Theo Nghị định 125/2003 / ND-CP cũ, việc cấp giấy phép trong một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thời hạn là 60 ngày giấy phép. Tổ chức đã được cấp giấy phép kinh doanh cho vận tải đa phương thức vẫn còn hiệu lực theo Nghị định 125/2003 / ND-CP để làm thủ tục xin giấy phép sau khi hết hạn giấy phép.

Theo nghị định mới, doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chỉ có kinh doanh vận tải quốc tế đa phương thức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bao gồm đăng ký Hợp đồng kinh doanh vận tải quốc tế đa phương thức tương đương với bảo lãnh 80.000 SDR hoặc tương đương, có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương và giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

Doanh nghiệp quốc gia là thành viên của Hiệp định khung ASEAN về Vận tải đa phương thức hoặc các doanh nghiệp quốc gia đã ký kết các hiệp ước với Việt Nam về kinh doanh vận tải đa phương thức chỉ loại hình vận tải này đã được cấp phép hoặc đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của nước đó và có bảo hiểm trách nhiệm chuyên nghiệp hoặc bảo lãnh tương đương, có giấy phép vận tải đa phương thức quốc tế Việt Nam.

Nghị định mới cũng quy định về trường hợp kinh doanh vận tải đa phương thức không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do mất mát, hư hỏng hoặc giao hàng trễ nếu chứng minh lý do bất khả kháng, hoặc do sự khác biệt của người gửi hàng, người nhận hàng, đình công, bị chặn sử dụng một phần sau đó …

Đại lý vận chuyển đa phương thức chỉ chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với hàng hóa lên đến tối đa tương đương với 666,67 SDR mỗi đơn vị, hoặc 2,00 SDR mỗi kg trọng lượng bao gồm cả đóng gói hàng hóa, tùy theo mức nào cao hơn.

Vận chuyển đa phương thức trực tuyến là vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận chuyển đa phương thức.

Giao thông vận tải đa phương thức quốc tế là một doanh nghiệp vận tải đa phương thức từ nơi vận chuyển hàng hóa đa phương thức tại Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao hàng ở các nước khác và ngược lại.

Giao thông vận tải đa phương thức trong đất liền Giao thông vận tải đa phương thức được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.